Kodeks pracy jest podstawowym aktem prawnym, który reguluje stosunek pracy pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Najwięcej przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy znajduje się w dziale X kodeksu pracy. Aby przygotować się do egzaminu należy znać: prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialność pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialność pracownika za naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dyscypliny pracy (art 108 kp, art 52 k.p.), ochrona pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych, ryzyko zawodowe i jego ocena, przepisy dotyczące wypadków przy pracy, chorób zawodowych, podstawowe instytucje zajmujące się ochroną bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, straż pożarna)