Niniejsza prezentacja zawiera opis dotyczący zasad funkcjonowania organów administracji w Polsce, zasady tworzenia aktów administracyjnych, wyjaśnia pojęcia stosowania prawa, pojęcie normy prawnej i jej elementy, zasady ogłaszania aktów prawnych, określa zasady działania organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, organów administracji zespolonej i niezespolonej